Publicaties en lezingen

Mr. N. Clijmans

Publicaties

 • CLIJMANS, N., ‘Kwalificatie van de verbintenis van professionele vertaler: middelenverbintenis of resultaatsverbintenis’, A.J.T. 1999-00, 563-565.
 • CLIJMANS, N., ‘De verhaalbaarheid van het honorarium en de kosten van de advocaat’, RABG 2005, afl. 3, 230-233
 • CLIJMANS, N., ‘De vereiste ééntaligheid van de akten van rechtspleging’, RABG 2005, afl. 9, 860-862. pdf
 • CLIJMANS, N., ‘Over de vordering strekkende tot herroeping van het gewijsde, haar oorzaak en voorwerp’, RABG 2005, afl. 18, 1710-1714.pdf
 • CLIJMANS, N., VANLERSBERGHE, P., VERBEKE, R., MAES, B., ‘Verslag van het debat’, in X., Voorstellen tot bijsturing van de burgerlijke rechtspleging. Verslagboek van het colloquium van 9 december 2005, Brugge, Die Keure, 2006, 174 p.
 • CLIJMANS, N., ‘Lang hebben we er niet op moeten wachten. Het eerste cassatiearrest waarbij een zaak ingevolge de nieuwe wet aan de rechter wordt onttrokken bij gebreke van vonnis binnen de zes maanden, is een feit’, RABG 2006, afl. 11, 827-829.
 • CLIJMANS, N., ‘Het tenietdoen van de voorlopige tenuitvoerlegging in hoger beroep. Cassatie licht toe’, RABG 2006, afl. 18, 1366-1370. pdf
 • BREWAEYS, E., CLIJMANS, N., ‘Onttrekking zaak aan rechter. Vereenvoudigde procedure’, NJW 2006, afl. 137, 146-151. pdf
 • BREWAEYS, E., MAES, B., CLIJMANS, N., VERBEKE, R., ‘Nieuwe regels inzake behandeling en berechting van de vordering’, P&B 2007, afl. 4-5, 225-238. pdf
 • CLIJMANS, N., ‘Taalgebruik in gerechtszaken. Quid met het gebruik van Latijnse termen in het vonnis?’, RABG 2007, afl. 4, 270-273.
 • MAES, B., BREWAEYS, E., VERBEKE, R., CLIJMANS, N., ‘Bestrijding gerechtelijke achterstand’, RABG 2007, afl. 14, 973-984.
 • CLIJMANS, N., ‘Rechtsplegingsvergoeding en verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat’, RABG 2007, afl. 18, 1234-1237.
 • VERBEKE, R., BERNEMAN, S., CLIJMANS, N., MAES, B., ‘Syntheseverslag. Studiedag 8 december 2006: De prijs van het civiele proces’ in X., De prijs van het civiele proces. Verslagboek van het colloquium van 8 december 2006, Brugge, Die Keure, 2007, 160 p.
 • CLIJMANS, N., ‘De verjaring van de vordering strekkende tot betaling van erelonen en kosten van de advocaat is bevrijdend, niet kwijtend van aard’, RABG 2008, afl. 11, 654-657.
 • CLIJMANS, N., ‘De beoordeling in de tijd van de onmogelijkheid om aan de veroordeling onder dwangsom te voldoen’, RABG 2009, afl. 5, 371-374. pdf
 • CLIJMANS, N., ‘Artikel 128 lid 2 Sv. getoetst aan de artikelen 10 en 11 Gw’, RABG 2009, afl. 17, 1209-1212. pdf
 • CLIJMANS, N., ‘Relativiteit van het hoger beroep en van beroepsgrieven’, RABG 2010, afl. 11, 722-724. pdf
 • CLIJMANS, N., ‘Conclusies die voor zich spreken’, RABG 2010, afl. 18, 1177-1180. pdf
 • CLIJMANS, N., ‘Termijnen’ Gerechtelijk Recht geannoteerd. 1 Mar 2011, p. 48-57.
 • VAN LERSBERGHE, P., VERBEKE, R., CLIJMANS, N., BREWAEYS, E., MAES, B. (ed.), ALLEMEERSC, B. (ed.), BROECKX, K. (ed.), MAES, B. (ed.), RUTTEN, S. (ed.), VANLERBERGHE, B. (ed.) & ORSHOVEN, P. V. (ed.) Gerechtelijk Recht geannoteerd 2012 1 Apr 2012 Brugge: Die Keure. 1038 p. (Blauwe wetboeken)
 • VANLERSBERGHE, P., VERBEKE, R., VANLERBERGHE, B., RUTTEN, S., CLIJMANS, N., MAES, B., ‘Dubbele aanleg: oorsprong en grondslag voor het behoud of de afschaffing van het hoger beroep?’ in X., Het hoger beroep opnieuw bekeken, Brugge, Die Keure, 2012, 1-57.
 • CLIJMANS, N., ‘Het tenietdoen van de voorlopige tenuitvoerlegging van het vonnis a quo in hoger beroep. Cassatie gevolgd’, RABG 2012, afl. 6, 397-401.
 • CLIJMANS, N., ‘Ook het recht om niet op de gekozen woonplaats te betekenen, kan worden misbruikt’, RABG 2012, afl. 18, 1231-1234. pdf
 • MAES, B., BREWAEYS, E., VERBEKE, R., VANLERSBERGHE, P., CLIJMANS, N., BERNEMAN, S., ‘De ingereedheidbrenging van de zaak’, in X., De procesrechtwetten van 2007… revisited!, Brugge, Die Keure, 2012, 25-72.
 • SMETS, A., VOET, S., VERBEKE, R., CLIJMANS, N., ‘Algemene beginselen’, in ALLEMEERSCH, B., BROECKX, K., MAES, B., RUTTEN, S., VANLERBERGHE, B., VAN ORSHOVEN, P., Gerechtelijk Recht Geannoteerd 2013, Brugge, Die Keure, 2013, 1078 p.
 • CLIJMANS, N., ‘De rechter in hoger beroep dient niet ambtshalve de bevoegdheid van de eerste rechter te onderzoeken’, RABG 2014, afl. 6, 374-376. pdf
 • CLIJMANS, N., ‘Over bekennen in conclusies’, RABG 2014, 1193, noot onder Antwerpen 13 mei 2013. pdf
 • MAES, B., BREWAEYS, E., VANLERSBERGHE, P., CLIJMANS, N., VAN SCHEL, S. ‘Gerechtelijk Privaatrecht … na de hervormingen van 2013-2014’, Brugge, die keure, 2014, 418 p.
 • MAES, B.,  VANLERSBERGHE, P., CLIJMANS, N. en VAN SCHEL, S. “De gerechtelijke bekentenis”, in RUTTEN, S. en VANLERBERGHE, B. (eds.), Het bewijs in het burgerlijk proces, Brugge, die Keure, 2015, 115-142.
 • CLIJMANS, N., Rechtsplegingsvergoeding voor autonome maar samengevoegde hoofdvorderingen’, RABG 2015, 423-425, noot onder Cass. 8 december 2014 pdf
 • CLIJMANS, N., Mededeling van stukken in Bestendig Handboek Burgerlijk Procesrecht, aflevering 18 (september 2015), IV.5-14 tot IV.5-31. pdf
 • CLIJMANS, N., Conclusies en bepaling van de rechtsdag in Bestendig Handboek Burgerlijk Procesrecht, aflevering 18 (september 2015), IV.5-31 tot IV.5-50c. pdf
 • CLIJMANS, N. De betekening aan een vennootschap in vereffening met een voorlopig bewindvoerder, afl. 17, RABG 2015, 1221-1224. pdf
 • CLIJMANS, N. De schriftelijke getuigenverklaring van artikel 961/1-3 Ger.W. creatief toegepast in combinatie met de artikelen 877 et seq. Ger.W. RABG 2016-17-18 pdf
 • MAES, B., CLIJMANS, N., VAN SCHEL, S. & VAN LERSBERGHE, ‘Hervorming van de burgerlijke rechtspleging.: Kennisgeving aan advocaten, nieuwe motivering van vonnissen en procedurele nietigheden’ De hervorming van de burgerlijke rechtspleging door Potpourri I. ALLEMEERSCH, B. & TAELMAN, P. (eds.). Brugge: Die Keure 2016, p. 69-101
 • CLIJMANS, N. De schriftelijke getuigenverklaring, de advocatenakte en de authentieke vaststelling bij deurwaardersexploot: nieuwe technieken van bewijslevering”, P&B 2017, afl. 1, 3-10. pdf
 • CLIJMANS, N. “De IOS-procedure”, in Bestendig Handboek Burgerlijk Procesrecht, E. BREWAEYS (ed.), Antwerpen, Kluwer, 261-270. pdf
 • MAES, B., VANLERSBERGHE, P., CLIJMANS, N. en VAN SCHEL, S., Gerechtelijk Privaatrecht… na de hervormingen van Potpourri I tot V, Brugge, die Keure, 2017
 • CLIJMANS, N. Hoger beroep na ter kennis gebrachte overdracht van schuldvordering: de gecedeerde schuldenaar-appellant adresseert zijn beroepsakte aan …?, afl.  18, RABG 2017, 41-43 pdf
 • CLIJMANS, N. “De soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid van de nieuwe wet betreffende de verplichte verzekering van aannemers en architecten en van andere dienstverleners in de bouwsector (‘Wet Peeters’)”, T.Verz. 2017, 370-380.pdf
 • CLIJMANS N. (ed.), De stabiliteit van de Wet Peeters doorgelicht, die keure, 2018
 • CLIJMANS N., “De cautio iudicatum solvi: requiem of wedergeboorte?”, RABG 2018, 1662-1664 pdf
 • CLIJMANS, N., Noot – De beslissing waarbij de opdracht van een lopend deskundigenonderzoek wordt uitgebreid op grond van artikel 973, § 2 Gerechtelijk Wetboek, is niet appellabel ingevolge artikel 963, § 1 Gerechtelijk Wetboek, ook al beslecht ze daardoor een betwisting tussen partijen en is ze een eindbeslissing
  RABG 2019/6 484-488 pdf
 • MAES, B., CLIJMANS, N. en VAN SCHEL, S., “Regels van het geding en van de rechtspleging”, in Het burgerlijk proces opnieuw hervormd, P. Taelman en B. Allemeersch (eds.), Antwerpen, Intersentia, 2019, 35-95.
 • CLIJMANS, N., Wet Peeters II: intellectuele bouwberoepen moeten zich verzekeren voor hun aansprakelijkheid, Juristenkrant 2019, afl. 392, 7. pdf
 • MAES, B., VANLERSBERGHE, P., CLIJMANS, N. en VAN SCHEL, S., Handboek Gerechtelijk Privaatrecht. Na de hervormingen 2017-2019, Brugge, die keure, 2019.
 • CLIJMANS, N., Het nieuwe bewijs in burgerlijke en ondernemingszaken, Antwerpen, Wolters Kluwer, 2019

Lezingen

 • 09 december 2005 Interuniversitair centrum voor gerechtelijk recht ‘Voorstellen tot bijsturing van de burgerlijke rechtspleging’
 • 08 december 2006 Interuniversitair centrum voor gerechtelijk recht ‘De prijs van het civiele proces’
 • 12 december 2008 Interuniversitair centrum voor gerechtelijk recht ‘De procesrechtwetten van 2007 . . . revisited!’
 • 20 maart 2014 Interuniversitair centrum voor gerechtelijk recht ‘Het bewijs in het burgerlijk proces’
 • 28 mei 2015 Ontbijtsessie Confederatie Bouw Antwerpen ‘De tijdelijke handelsvennootschap’
 • 11 juni 2015 Avondsessie Confederatie Bouw Antwerpen ‘Bestuurdersaansprakelijkheid. Praktisch bekeken’
 • 19 oktober 2015 Hervorming burgerlijke rechtspleging. Potpourri I (Orde van Advocaten Antwerpen)
 • 19 november 2015 Studiedag die keure – UA: ‘Potpourri I’
 • 07 juni 2016 Bewijsrecht (AON)
 • 27 september 2016 Verjaring, i.s.m. Mrs. L. Servaty, S. Van Hemelen en C. Dillis (AON)
 • 25 november 2016 Knipperlichten bij aanneming, i.s.m. Mr. Stefanie Van Hemelen (Concordia)
 • 15 maart 2017 Samenwerkingsvormen tussen vastgoedmakelaars, i.s.m. Mr. Carmen Dillis (VIVO)
 • 30 mei 2017 Verjaring in het verzekeringsrecht, i.s.m. Mr. Laura Servaty (BVS)
 • 23 juni 2017 Wet Peeters (Baloise)
 • 14 september 2017 In-house seminar Baloise omtrent Verjaring in het verzekeringsrecht
 • 10 oktober 2017 Trefdag Wet Peeters – die keure
 • 7 november 2017 Wet Peeters (Amlin)
 • 22 november 2017 Seminarie 10- jarige aansprakelijkheid aannemer (Confederatie Bouw Antwerpen)
 • 22 november 2017 De Wet Peeters (Confederatie Bouw Antwerpen)
 • 4 december 2017 Dillis C. en Clijmans N. , Een waterdichte bemiddelingsopdracht (VIVO – Turnhout)
 • 18 januari 2018 Wet Peeters (Marsh)
 • 19 januari 2018 Dillis C. en Clijmans N. , Een waterdichte bemiddelingsopdracht (VIVO – Leuven)
 • 25 januari 2018 Seminarie Wet Peeters (ADMB)
 • 22 februari 2018 Infosessie Antwerpen Baloise m.b.t. Wet Peeters
 • 1 maart 2018 Infosessie Gent Baloise m.b.t. Wet Peeters
 • 7 maart 2018 Infosessie Hasselt Baloise m.b.t. Wet Peeters
 • 8 maart 2018 Infosessie Brussel (FR) Baloise m.b.t. Wet Peeters
 • 19 en 21 februari 2019 Het nieuwe bewijsrecht (Lexdura)
 • 27 maart 2019 Boobytraps in de bouw AFAS Stadion (die keure)
 • 29 maart 2019 Burenhinder in de bouw (Euromex)
 • 5 april 2019 Het nieuwe bewijsrecht (Euromex)
 • 17 mei 2019 VPG Studiedag Proces en Bewijs (Brussel)
 • 28 mei 2019 Lexdura Seminarie Bewijs (Nazareth)
 • 23 en 27 augustus 2019 Het nieuwe bewijsrecht in burgerlijke en commerciële zaken (Confocus)
 • 30 augustus 2019 Het nieuwe bewijsrecht in burgerlijke en commerciële zaken (Lexdura)
 • 1 tot 12 december 2019 OVB Roadshow Nieuw Bewijsrecht,   (Genk, Brugge, Gent, Leuven, Antwerpen)
 • 5 maart 2020 Trefdag Wet Peeters I en II (die keure)
 • 6 mei 2020 Webinar (live) Volmachten KB nr. 2 (Lexdura)
 • 7 mei 2020 Webinar (live) Nieuw bewijsrecht met doorkijk naar het verzekeringsrecht, (De Verzekeringsjuristen)
 • 11 en 13 mei 2020 Webinar (live) Het nieuwe bewijsrecht in burgerlijke en commerciële zaken,  (OVB)
 • 29 april 2021 Seminarie Bouwverzekeringen & ADR (Pro Mediation & Construction)
 • 7 september 2021 Seminarie Actualia Gerechtelijk Recht op maat van de gerechtsdeurwaarder (Die Keure)
 • 1 en 2 december 2021 Bemiddelen in bouwgeschillen (Pro Mediation)
 • 23 mei 2022 Verjaring in het verzekeringsrecht (Balie Provincie Antwerpen)
 • 10 januari 2023 Vetusteitsaftrek bij vergoeding van zaakschade? (Belgische vereniging voor bouwrecht)
 • 25 januari 2023 Boek 8 BW en het verzekeringsbewijsrecht (Balie Provincie Antwerpen)
 • 28 juni 2023 Capita Selecta Nieuw Verbintenissenrecht met focus op de praktijk (Die Keure)
 • 20 december 2023 De aansprakelijkheid onder boek 5 BW (NCOI)

Mr. Dieter Decoster

Publicaties

 • DECOSTER, D., “Kort geding” in CLIJMANS, N. (ed.), Bestendig Handboek Burgerlijk Procesrecht, afl. 24 (september 2018), Mechelen, Wolters Kluwer, V-3 – V.9-4.
 • VAN DEN PLAS U. en DECOSTER D., “Plaatsopneming” in CLIJMANS, N. (ed.), Bestendig Handboek Burgerlijk Procesrecht, afl. 29 (september 2020), VII.2 – 68j – VII.2 – 76b.
 • VAN SANTVLIET P. en DECOSTER D., “Verhoor van partijen” in CLIJMANS, N. (ed.), Bestendig Handboek Burgerlijk Procesrecht, afl. 32 (juni 2022), VII.2 – 66 – VII.2 – 68b2.
 • BOGAERTS P. en DECOSTER D., “Overlegging van stukken”, in CLIJMANS, N. (ed.), Bestendig Handboek Burgerlijk Procesrecht, afl. 32 (juni 2022), VII.2 – 13 – VII.2 – 25.
 • DECOSTER, D., Het gemotoriseerd ‘duwtje in de rug’ maakt van de elektrische fiets nog geen motorrijtuig, VAV 2024, afl. 1, 14-17 pdf

Lezingen

 • 21 februari 2019 Het nieuwe woninghuurrecht (die Keure)
 • 5 april 2019 Capita selecta verkeersrecht (Euromex)
 • 9 februari 2021 Capita selecta verkeersrecht (Live webinar – UPV 42ste cyclus Permanente vorming – Story Publishers) 
 • 18 maart 2021 Het woninghuurrecht in tijden van Corona (webinar) pdf
 • 28 juni 2023 Capita Selecta Nieuw Verbintenissenrecht met focus op de praktijk (Die Keure)

DSC_3838