Algemene voorwaarden

  1. De cliënt(e) vertrouwt zijn/haar dossier toe aan Clijmans Advocaten teneinde hierin de noodzakelijke juridische stappen te ondernemen (advies, instellen rechtsvordering, voeren verweer, sluiten minnelijke regeling, …). Onder Clijmans Advocaten wordt verstaan: haar advocaten, zo individueel als in groep, al dan niet opererend onder vennootschapsvorm, en waarvan de namen, e-mailadressen en ondernemingsnummers terug te vinden zijn op de webpagina “Kantoorleden” van de website www.clijmansadvocaten.be. De advocaten van Clijmans Advocaten zijn ingeschreven aan de Antwerpse balie.De kantoren van Clijmans Advocaten zijn gevestigd te 2970 ’s-Gravenwezel, Veldlei 86/1.
  2. Clijmans Advocaten verklaart bij de behartiging van het haar toevertrouwde dossier de normen van een normaal zorgvuldig advocaat, geplaatst in dezelfde omstandigheden, in acht te nemen.Clijmans Advocaten is onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale OrdeAls advocaat ingeschreven aan de balie van Antwerpen is Mr. Clijmans Advocaten onderworpen aan “Codex Deontologie”.De Codex Deontologie voor Advocaten is van kracht sinds 1 januari 2015 en vervangt de bestaande reglementen van de Orde van Vlaamse Balies. De Codex is te consulteren op .De Codex bundelt enerzijds alle bestaande reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, zoals die reeds van kracht waren, en anderzijds nieuwe bepalingen. De bestaande reglementen werden ongewijzigd in de Codex opgenomen, op taalkundige wijziging na om de leesbaarheid te verhogen. De nieuwe bepalingen pogen de verschillen tussen de reglementen van de balies te verzoenen en te zoeken naar een consensus.De Codex verscheen op 30 september 2014 in het Belgisch Staatsblad en is te consulteren op www.advocaat.beDe beroepsaansprakelijkheid van Clijmans Advocaten is verzekerd in eerste rang onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Orde van Advocaten te Antwerpen. Daarnaast werden door sommige kantoorleden bijkomende verzekeringsdekking afgesloten. Over de juiste inhoud van die beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen zal op verzoek nadere informatie worden verschaft.Een eventuele beroepsaansprakelijkheid van Clijmans Advocaten is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffend geval onder  voormelde aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald. Op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de cliënt(e) kan voor specifieke dossiers evenwel nog een bijkomende verzekering worden afgesloten.In het kader van een aansprakelijkheidsclaim is Clijmans Advocaten ontlast van haar beroepsgeheim wanneer dit nuttig of vereist is voor de vrijwaring van haar rechten van verdediging. Geen aansprakelijkheid kan nog worden aanvaard voor advocatenprestaties die méér dan 1 jaar oud zijn. Procedurestukken (dagvaarding, verzoekschrift, conclusies, akte hoger beroep, …) worden geacht te zijn goedgekeurd door de cliënt(e) door het loutere feit van hun neerlegging ter griffie van de rechtbank of door de betekening ervan. Clijmans Advocaten heeft steeds het recht zich naar de wijsheid van de rechtbank te gedragen indien zij dit opportuun acht. Clijmans Advocaten is gemachtigd om in pleidooien verklaringen af te leggen in naam en voor rekening van de cliënt zo zij dit opportuun acht. Instructies tot het stellen van een bepaalde proceshandeling dienen schriftelijk en ruim op tijd (minstens 5 werkdagen voor vervaldatum) door de cliënt(e) te worden gegeven om uitvoerbaar te zijn. Aan de cliënt(e) betekende of in kennis gegeven procedurestukken dienen onmiddellijk, d.i. principieel dezelfde dag, te worden medegedeeld aan Clijmans Advocaten zo de cliënt(e) ter zake uitvoerbare instructies wil kunnen geven.
  3. Clijmans Advocaten rekent een basisereloon aan volgens uurtarieven die kosteloos kunnen worden opgevraagd.Volgende elementen kunnen evenwel een bijkomend ereloon (waaronder de zgn.  ”succes fee”) verantwoorden: het belang van de zaak, het gunstige resultaat, de hoogdringendheid of de specificiteit  van  de opdracht. Naast het ereloon worden tevens afzonderlijk algemene administratiekosten (kosten van briefwisseling, faxen, e-mails, telefoon, verplaatsingskosten, kopieën, e.a.) in rekening gebracht. Het bijkomend ereloon wordt in alle redelijkheid door Clijmans Advocaten bepaald en bedraagt behoudens afwijking minstens 3% van het uitgespaarde dan wel van het bij rechterlijke uitspraak betaalbaar gestelde bedrag.Facturatie geschiedt op tijdstippen bepaald naar inzicht van Clijmans Advocaten. Deze kunnen de vorm aannemen van provisies.Niet-betaling van de facturatie op vervaldatum (principieel contant betaalbaar tenzij anders vermeld op de factuur) maakt van rechtswege, zonder aanmaning, verwijlrente opeisbaar ten bedrage van 1% per maand, gerekend op het factuurbedrag. Elke begonnen maand wordt gerekend als een volle. Daarenboven is van rechtswege, zonder aanmaning, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, e.e.a. onder voorbehoud van hogere vergoeding zo daarvan bewijs bestaat.
  4. De cliënt(e) en Clijmans Advocaten kunnen elk éénzijdig én te allen tijde én zonder schadevergoeding hun overeenkomst beëindigen, zonder dat dit evenwel afbreuk doet aan het feit dat de verrichtte diensten en gemaakte kosten dienen te worden vergoed door de cliënt(e).Beëindiging van de  overeenkomst door Clijmans Advocaten mag evenwel niet ontijdig gebeuren en mag de belangen van de cliënt(e) niet in het gedrang brengen, é.e.a. op voorwaarde dat de cliënt(e) geen opeisbare provisienota’s of ereloonstaten heeft openstaan.
  5. Clijmans Advocaten zal bij het inschakelen van derden, die niet in haar kantoor werkzaam zijn, zoals binnen- en/of buitenlandse advocaten, accountants, belastingadviseurs, schade-experts, deurwaarders, deskundigen, adviseurs of dienstverleners, de nodige zorgvuldigheid  in acht nemen. E.e.a. gebeurt steeds in naam en voor rekening van de cliënt(e). Clijmans Advocaten is niet aansprakelijk voor fouten van deze derden. Clijmans Advocaten bedingt bij deze dat elke opdracht bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de cliënt(e) te aanvaarden.
  6. De cliënt(e) vrijwaart Clijmans Advocaten tegen alle aanspraken van derden en is gehouden Mr. Clijmans Advocaten te vergoeden voor de redelijke kosten van verweer tegen aanspraken van derden.
  7. De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn, zoals gezegd, mede gemaakt ten behoeve van de medewerkers van Clijmans Advocaten en al diegenen die voor hem werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.
  8. Op de rechtsverhouding tussen de cliënt(e) en Mr. Clijmans Advocaten is Belgisch recht van toepassing. Bij betwisting in rechte zijn de Rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen exclusief bevoegd.
  9. Deze Algemene Voorwaarden zijn in het Nederlands opgesteld en de Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden is de enige bindende. Vrije vertalingen zijn evenwel in de Franse en de Engelse taal beschikbaar.
  10. De cliënt(e) verleent Clijmans Advocaten toestemming diens persoons- en bedrijfsgegevens (en alsdan ook van de leidinggevenden binnen het bedrijf) te gebruiken in de mate dat dit nuttig en/of nodig is voor een deugdelijk dossier- en/of boekhoudkundig beheer, alsmede met het oog op het versturen van informatieve en/of commerciële berichten via elektronische en/of gewone post, alsook met het oog op het vergaren van statistische informatie.